Gala Bola Holcim

 

Gala Bola Holcim, November 2012